Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie www.e-balans.pl

Administrator Serwisu www.e-balans.pl szanuje Twoją prywatność i nie podejmuje żadnych działań zmierzających do jej naruszenia, poza przypadkami określonymi w niniejszym regulaminie, związanych wyłącznie z możliwością skorzystania z funkcjonalności Serwisu lub zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora. Jeśli uznasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone powiadom o tym niezwłocznie Administratora, który zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dostępnych mu działań w celu zabezpieczenia Twoich praw.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako „RODO” − informuję, że:

1. Z Administratorem możesz skontaktować się:
a) pisemnie na adres: ul. Toruńskiej 159, 85-023 Bydgoszcz
b) e-mailem: tomasz.konieczynski@luczniczkabydgoszcz.pl
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu niezbędnym do wykonania umowy lub też w procesie podjętym na żądanie, zmierzającym do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnych ciążących na administratorze w tym obowiązku podatkowego;
c) w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w lit. a i b – na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.
3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z treści zawartych w serwisie www.e-balans.pl lub ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Administratora, bądź do zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych świadczonych przez Administratora.
4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:
a) osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji Umowy;
b) osobom zatrudnionym przez Administratora, podwykonawcy Administratora, dostawcy usług księgowych i prawnych;
c) podmiotom zapewniającym usługi hostingowe i teleinformatyczne (np. dostawcy oprogramowania niezbędnego do realizacji Umowy oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
d) ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
e) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji na rzecz Administratora;
f) organom władzy publicznej w zakresie ich ustawowych uprawnień.
5. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wzajemnymi roszczeniami cywilnoprawnymi i podatkowymi.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.
8. Pliki cookies będą przetwarzane do momentu ich usunięcia z Twojego urządzenia lub do czasu zablokowania ich przetwarzania w ustawieniach przeglądarki internetowej. Państwa Twoje dane osobowe przekazane przy wypełnianiu formularzy na www.e-balans.pl będą usunięte z upływem roku od ich wprowadzenia, chyba że zaistnieje sytuacja opisana w ust. 7.
9. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, masz prawo do skontaktowania się z Administratorem pod adresem tomasz.konieczynski@luczniczkabydgoszcz.pl lub złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o plikach COOKIES

1. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w postaci szeregu liter i cyfr, przechowywane w komputerze użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze użytkownika oraz unikalny numer.
2. Wykorzystywane na www.e-balans.pl pliki cookies nie zbierają danych osobowych z Twojego urządzenia dostępowego pozwalającego na Twoją identyfikację.
3. Do zapoznania z zawartością www.e-balans.pl oraz do korzystania z możliwości zawierania umów na odległość przy użyciu serwisu www.e-balans.pl niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają zapisywanie plików cookies na urządzeniu, na którym przeglądarka jest używana. Każdy użytkownik zgodnie ze swoją wolą ma możliwość zablokowania zapisu cookies lub też takiego skonfigurowania ustawień urządzenia, by pytało każdorazowo o zgodę na zapis. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na korzystanie z plików cookies może ograniczyć prawidłowe korzystanie z serwisu www.e-balans.pl.
4. Serwis www.e-balans.pl wykorzystuje pliki cookies:
a) pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie usług dostępowych do serwisu oraz umożliwiające dostosowanie serwisu do potrzeb wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia końcowego i przeglądarki;
b) zbierające informacje (w zakresie, w jakim umożliwia to ustawienie Twojego urządzenia końcowego i przeglądarki) na potrzeby podmiotów i osób trzecich współpracujących z Administratorem;
c) ulegające wykasowaniu po zakończeniu sesji – zamknięciu przeglądarki,
d) pozostające przez określony czas na urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego korzystacie Państwo z serwisu www.e-balans.pl.
5. Serwis www.e-balans.pl może wykorzystywać funkcjonalności i usługi związane z wykorzystaniem plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych:
a) wtyczki portali społecznościowych takich jak Facebook.com, Instagram.com Youtube.com, zadaniem których jest zwiększenie funkcjonalności serwisu i umożliwienie zapoznania się z treściami zawartymi na tych portalach oraz dzieleniem się treściami zawartymi na Twoim indywidualnym koncie prowadzonym na tych portalach; istnieje możliwość, że wtyczki te mogą zbierać dane zmierzające do porównania i analizowania informacji dotyczących odwiedzin w Serwisie; jeżeli nie chcesz, by dane o odwiedzaniu naszego Serwisu były dostępne dla tych portali, należy się z nich wylogować przed odwiedzeniem Serwisu;
b) Google Analytics – narzędzie analityczne dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; narzędzie to automatycznie gromadzi dane dotyczące korzystania przez użytkowników z Serwisu, tworząc na potrzeby Administratora statystyki pozwalające na dostosowanie Serwisu do potrzeb odbiorcy; narzędzie to może przekazywać zbierane dane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki; wobec przystąpienia przez Google LLC do programu „Privacy Shield”, narzędzie zapewnia wymagany przez Unię Europejską poziom ochrony danych osobowych; więcej informacji o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google Analytics znajdziesz na:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.